ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΡ1-0014008
Αναγνώριση και οινική αξιολόγηση των υποζωνών της αμπελουργικής περιοχής Αμυνταίου

Κωδικός πράξης: ΔΜΡ1-0014008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, κλάδων Αγροδιατροφής, Οινοποιίας – Αμπελουργίας, Γουνοποιίας

 

Τα τελευταία χρόνια αποδίδεται αυξανόμενη σημασία στο ρόλο της ποιότητας των σταφυλιών στην οινική παραγωγή ως κυρίαρχου παράγοντα διαφοροποίησης των οίνων. Οι αμπελουργικοί άξονες που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των σταφυλιών είναι οι παράγοντες του περιβάλλοντος (έδαφος, κλίμα), η ποικιλία της αμπέλου (σε συνδυασμό και με το χρησιμοποιούμενο υποκείμενο) και τέλος, οι εφαρμοζόμενες αμπελουργικές πρακτικές (διαμόρφωση, κλάδεμα, άρδευση, λίπανση κ.λπ.). Όλοι οι παραπάνω παράγοντες περιγράφονται από τον γαλλικό όρο «terroir» ο οποίος χρησιμοποιείται ευρύτατα για να αποδώσει την ιδιαιτερότητα των αμπελοοινικών προϊόντων μίας περιοχής. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται διεθνώς όχι μόνο ως δηλωτικό της ποιότητας του οίνου αλλά κυρίως της γνησιότητας (γεωγραφική προέλευση) και της αυθεντικότητάς του (μοναδικά και ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά) προσδίδοντας μία φήμη και ασφαλώς μία προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν.

Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη ενός κενού στην αναγνώριση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση των φυσικών μονάδων terroir (υποζωνών) στις ΠΟΠ οινοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη συστηματικών γνώσεων για το αμπελουργικό-οινολογικό δυναμικό των επιμέρους περιοχών αυτών. Παράλληλα, έχει καθυστερήσει η αξιοποίηση σύγχρονων μέσων και μεθόδων τηλεπισκόπησης, όπως των μη-επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία με την υπερυψηλή ανάλυση που διαθέτουν οι απεικονιστές τους, κρίνονται ως τα καταλληλότερα και επαρκέστερα μέσα για την χαρτογράφηση και μελέτη των αμπελώνων.

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανίχνευση, ταυτοποίηση και πιστοποίηση των υποζωνών σε αμπελώνες παραγωγής υψηλής αξίας οίνου (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ΠΟΠ) στην περιοχή ΠΟΠ Αμυνταίου. Η μελέτη βασίζεται σε τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, οι οποίες σε συνδυασμό με στοχευμένες μετρήσεις στο πεδίο (in-situ), θα ταξινομούν την αμπελουργική υποπεριοχή με βάση τη λεπτομερή και αξιόπιστη γνώση της ετερογένειας και της γεωχωρικής κατανομής κρίσιμων ιδιοτήτων του σταφυλιού και του οίνου. Η αναγνώριση και αξιολόγηση των υποπεριοχών του Αμυνταίου θα συμβάλλει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών οίνων και άρα στην καλύτερη αξιοποίησή τους προς όφελος των αμπελοπαραγωγών, των οινοπαραγωγών, των καταναλωτών και της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Υπεύθυνος: ΑΠΘ (Υπεργ: Εργαστήριο Τηλεπ. και Γεωγρ. Συστ. Πληροφοριών ΑΠΘ )
Θα χρησιμοποιηθεί Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και μέθοδοι Τηλεπισκόπησης, για την ανάπτυξη πλήρους ψηφιακής γεωβάσης, στην οποία θα αποτυπωθούν όλα τα απαραίτητα γεωλογικά, εδαφικά, τοπογραφικά, κλιματικά στοιχεία, καθώς και ιστορικά αμπελουργικά στοιχεία, όπως ποικιλίες, ηλικίες, παραγωγή, ποιότητα, κλπ. για όλη την ζώνη της περιοχής Αμυνταίου που θα μελετηθεί. Παράλληλα, θα ληφθούν πολυφασματικές εικόνες από μη-επανδρωμένα πτητικά συστήματα (UAV) κατά την πρώτη χρονιά, από τις οποίες θα χαρτογραφηθούν κρίσιμες ιδιότητες της βλάστησης
(βιομάζα, χλωροφύλλη, πυκνότητα, ύψος, διάταξη, κλπ.) (Π1.1), καθώς και τα όλα τα τοπογραφικά (υψόμετρα, κλίσεις, προσανατολισμός) στοιχεία (Π1.2). Οι πτήσεις θα επαναληφθούν κατά την δεύτερη χρονιά, για την ενημέρωση ή συμπλήρωση στοιχείων της βλάστησης.

Παραδοτέα:
Π1.1 Χάρτες πρέμνων & ιδιοτήτων βλάστησης.
Π1.2 Χάρτες τοπογραφικών στοιχείων.

espa span